logo 1

Цивільно-правовий договір ЗРАЗОК

Цивільно-правовий договір ЗРАЗОК

Цивільно-правовий договір #___

м. Київ                                                                                           «__» _____2020 року

 

Фізична особа, …, названа в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони і товариство з обмеженою відповідальністю “…”, в особі директора …, який діє на підставі Статуту, назване в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом названі «СТОРОНИ», уклали даний договір про наступне:

1. Предмет цивільно-правового договору

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКУ послуги (виконати роботу) в обсязі і на умовах передбачених даним договором, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийтяти та оплатити дані послуги (роботи).

1.2. ВИКОНАВЕЦЬ не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, а сам організовує процес надання послуг (виконання робіт), у тому числі використовує власні засоби та матеріали.

1.3. ВИКОНАВЕЦЬ вправі залучати відповідних фахівців для якісного і своєчасного надання послуг (виконання робіт). Послуги (роботу) зазначених фахівців ВИКОНАВЕЦЬ оплачує за власний рахунок, згідно з домовленістю з даними особами.

1.4. Факт надання відповідних послуг (робіт) з боку ВИКОНАВЦЯ буде засвідчуватися Актами прийому наданих послуг (виконаної роботи).

1.5. Акт прийому наданих послуг (виконаної роботи) підписується СТОРОНАМИ після надання послуги (виконання робіт) та є невід’ємною частиною даного договору.

1.6. У разі отримання ВИКОНАВЦЕМ від ЗАМОВНИКА вмотивованої відмови від підписання акту з наданням переліку недоліків, що були допущені ВИКОНАВЦЕМ під час надання послуг (виконання робіт), ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний невідкладно усунути вказані ЗАМОВНИКОМ недоліки.

2. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ по цивільно-правового договору

2.1. Надати послуги, виконати роботу.

3. Обов’язки ЗАМОВНИКА по цивільно-правового договору

3.1. Надавати ВИКОНАВЦЮ всі необхідні документи, інформацію та довіреності необхідні для виконання покладених на ВИКОНАВЦЯ обов’язків.

3.2. Сформулювати ВИКОНАВЦЮ чітке завдання.

3.3. Своєчасно здійснювати розрахунки з ВИКОНАВЦЕМ та у випадках передбачених Договором компенсувати витрати ВИКОНАВЦЯ.

4. Ціна та порядок оплати послуг

4.1. Вартість послуг (робіт) по цивільно-правовому договору складає:

ВСЬОГО: ___________грн. без ПДВ.

4.2. Оплата за послуги (роботу) здійснюється у безготівковій (готівковій) формі, у національній валюті України, на умовах передоплати.

                                                 

5. Відповідальність сторін цивільно-правового договору

5.1. В разі не виконання умови даного договору СТОРОНИ несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

6. Строк дії договору цивільно-правового договору

6.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до моменту виконання СТОРОНАМИ своїх зобов’язань. 

6.2. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього Договору жодна із СТОРІН, письмово, не вимагала його розірвання, договір вважається пролонгованим на один рік.

6.3. Дія даного договору припиняє за рішенням однієї зі СТОРІН, з попереднім письмовим повідомленням іншої СТОРОНИ за один місяць.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. СТОРОНИ не несуть відповідальність за невиконання даного договору в разі виникнення форс-мажорних обставин.

7.2. СТОРОНА, для якої внаслідок форс-мажорних обставин стало неможливим виконання зобов’язань, повинна негайно повідомити протилежну СТОРОНУ за даним Договором.

8. Умови конфіденційності

8.1. Кожна із СТОРІН даного договору буде зберігати конфіденційність отриманої від іншої Сторони технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації та здійснить усі можливі заходи, щоб зберегти отриману інформацію від розголошення згідно чинного законодавства України.

8.2. Передача інформації третім особам, публікування або інше розголошення такої інформації в період дії даного договору та після його закінчення або розірвання може здійснюватись виключно з письмової згоди протилежної СТОРОНИ, незалежно від причин розірвання договору.

8.3. Дія пп. 8.1 та 8.2 цього Договору не розповсюджується на випадки надання СТОРОНАМИ встановлених форм звітності, які прямо передбачені чинним законодавством України.

9. Інші умови цивільно-правового договору

9.1. Даний договір складений українською мовою, у двох екземплярах, по одному для кожної із СТОРІН, що мають рівну юридичну силу.

9.2. Зміни та доповнення до даного договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони укладені в письмовій формі за взаємною згодою на те обох СТОРІН.

9.3. Надання послуг (виконання робіт) не передбачених даним договором здійснюється на підставі додаткових угод.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН        

ВИКОНАВЕЦЬ

____________________/_________

            БП

      

ЗАМОВНИК

___________________/________

 МП

Акт до цивільно-правового договору ЗРАЗОК.

Цивільно-правовий договір або трудовий договір: що вигідніше?

Цивільно-правовий договір ЗРАЗОК.

 ВАЖЛИВО! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НАСТУПНІ СТАТІ: